#Metoo – och nu då?

Ulrika Andersson från Tellus (t.h.) tillsammans med professor Gunilla Jarlbro, initiativtagaren till konferensen #Metto – och nu då?

I samband med Internationella kvinnodagen deltog representanter från Tellus projektgrupp i seminarier i vid Karolinska institutet och Lunds universitet. Seminariet i Lund tog sin utgångspunkt i hur den tystnadskultur kring sexuella trakasserier som uppmärksammades under #metoo-uppropet kan förändras.

– Makten finns där berättelserna finns och får höras.
Så inledde Filminstitutets VD Sara Sterner sitt inlägg på seminariet #Metoo – och nu då?som ägde rum på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars. 

Ett genomgående tema på flera av inslagen under seminariet var vikten av att två år efter #metoo bekämpa tystnadskulturen som riskerar att ta över och tysta berättelser om diskriminering, övergrepp och ojämlikhet.
– Vår största fiende är inte hatarna, utan hotet är tystnaden. För när det blir tyst så kan en luras att tro att det inte finns några problem, sade Emmy Lilliehorn, samordnare för metoo-uppropen i Sverige. 

Ett sätt att analysera om det finns en tystnadskultur kring sexuella övergrepp på Lunds Universitet, och vad denna kultur i så fall täcker över, önskar Tellus-projektet adressera. Ulrika Andersson, universitetslektor och docent i straffrätt vid Juridiska institutionen, som ingår i Tellus projektgrupp, gav under seminariet en statusuppdatering från det treåriga forskningsbaserade projektet som drog igång under 2018.

Hittills har cirka 70 individuella intervjuer genomförts, och under vårvintern har projektets fokusgruppsdikussioner börjat genomföras. Innan sommaren kommer universitetets ledning att få en muntlig summering av vad intervjuerna och gruppdiskussionerna genererat för kunskap och efter sommaren kommuniceras resultaten till hela universitetet. Tredje veckan i september kommer en enkät att via mail skickas ut till alla anställda, doktorander och studenter vid universitetet.

Gabriella Nilsson, docent i etnologi, ifrågasatte påståendet
att vi skulle leva i ”En farlig tid för män”. 

På konferensen delades också den årliga Gunilla Jarlbro-utmärkelsen ut. Utmärkelsen tillfaller en eller flera personer som gör något för att belysa eller aktivt påverka jämställdhetsarbetet och likabehandlingen på universitetet. I år gick priset till de tre studentrepresentanterna Sara Ramberg, Sara Thiringer och Einar Elén, som har haft som mål att, som de själva uttryckte det, ”vara en nagel i ögat” på Lunds universitet. Detta har de bland annat gjort genom sitt arbete med att engagerat arbeta med mångfaldsfrågor, framför allt i universitetets centrala jämställdhets- och likabehandlingsråd. Einar Elén ingår även i Tellus projektgrupp.

Gabriella Nilsson, forskare i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, berättade varför vi, till skillnad från vad bland annat Donald Trump och Horace Engdahl påstått, inte lever i ”en farlig tid för män”. Hon hänvisade till Ninni Carlsson, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, som sagt att vi lever i en ”talandets tid” – vilket är avgörande för människors möjlighet att förstå vad de utsatts för i termer av övergrepp och möjligheten att anmäla övergreppen. Trots detta anmäls enbart cirka 15 procent av de begångna våldtäkterna, och för sexuella trakasserier är siffran ännu lägre. Dessutom anses det i dag vara mycket svårt att få en fällande dom i ett våldtäktsmål i Sverige.

Utöver ovanstående talare medverkade även Ida Ölmedal, Tina Askanius och Ellinor Holmström samt dramatiker-och skådespelarstudenter vid Teaterhögskolan i Malmö.

Årets Gunilla Jarlbro-utmärkelse delades i år ut till studentrepresentanterna Sara Thiringer, Einar Elén (som ingår i Tellus projektgrupp) och Sara Ramberg som arbetar för att vara ”en nagel i ögat” i mångfaldsfrågor på Lunds universitet. 

Text + bild: Katarina Billing, Tellus

Sexuella trakasserier 0

Vi söker fler deltagare till Tellus gruppdiskussioner

Under hösten har omkring 60 personer deltagit i Tellus individuella intervjustudie, som fortfarande genomförs med personer som i olika former erfarit sexuella trakasserier. När den nya terminen nu kör igång innebär det även att projektet går in i nästa fas. 

I november fick samtliga studenter, doktorander och anställda vid universitetet via mail en inbjudan till att delta i en gruppdiskussion om normer och maktstrukturer vid Lunds universitet. Vi har fått in flera intresseanmälningar, men eftersom vi vill att kunskapsunderlaget för studien ska bli ännu bredare så söker vi fortfarande efter fler personer som kan tänka sig att delta. 

Ingen erfarenhet av trakasserier behövs för att delta
Till skillnad från intervjustudien behöver du inte ha egen erfarenhet av sexuella trakasserier för att delta i diskussionsgrupperna. Det enda som förutsätts är att du är intresserad av att diskutera kring hur vi i vardagen på universitet upplever normer och maktstrukturer i arbets- och studiemiljön. Diskussionerna leds av en forskare från universitetet, och vår förhoppning är att diskussionerna ska mynna ut i konkreta förslag på hur universitetet kan arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier.

Så anmäler du dig till en gruppdiskussion
Om du är intresserad av att delta i en gruppdiskussion men har missat mailutskicket så hittar du information kring hur du anmäler dig genom att klicka här.

Har du fler frågor?
På denna FAQ-sida har vi samlat svar på vanliga frågor kring projektet. Vill du ha ytterligare information om fokusgrupperna är du välkommen att maila oss på tellus@lu.se.

Under vecka fyra och fem kommer vi att befinna oss ute på olika fakulteter i Helsingborg, Malmö och Lund för att informera om projektet och svara på frågor. Så kom gärna förbi och prata med oss när vi befinner oss på din fakultet, se preliminärt schema nedan: 

Tisdag 22 januari: Campus Helsingborg, kl. 10–15.
Onsdag 23 januari: LTH, kl. 11–15.30.
Torsdag 24 januari:SOL, kl. 9–13, LUX, kl. 13.30–17.
Måndag 28 januari: BMC, kl. 10–14.
Tisdag 29 januari: Ekonomicentrum, kl. 9–13.
Onsdag 30 januari: Musikhögskolan, kl. 10–14.
Torsdag 31 januari: CRC, kl. 9–13.

Sexuella trakasserier 0

Fokusgruppdiskussioner om sexuella trakasserier – inbjudan kommer snart!

Under hösten har anställda, studenter och doktorander intervjuats kring erfarenheter av sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Vi kommer att fortsätta med de individuella intervjuerna under november och december, samtidigt som vi också bjuder in anställda, studenter och doktorander att delta i fokusgruppdiskussioner om sexuella trakasserier.

Fokusgruppdiskussionerna är öppna för alla som är verksamma vid Lunds universitet och du behöver inte ha egna erfarenheter av trakasserier för att delta. Diskussionerna kommer bland annat att handla om hur deltagarna upplever strukturer och normer vid universitetet i relation till sexuella trakasserier, samt förhoppningsvis mynna ut i konkreta förslag på hur arbetet för att minska förekomsten av sexuella trakasserier kan förbättras.

En inbjudan med mer information kommer att skickas ut via mail under nästa vecka. Om du har frågor eller vill veta mer om fokusgruppstudien är du välkommen att maila oss på tellus.fokusgrupp@lu.se.

Vill du delta i den individuella intervjustudien? Vi tar fortfarande emot intresseanmälningar på tellus.intervju@lu.se. Uppge ditt namn (frivilligt) samt den mailadress du vill bli kontaktad på så hör vi av oss med mer information.

Sexuella trakasserier 0

Nu inleder Tellus arbetet för ett universitet fritt från sexuella trakasserier

Nu har arbetet med det treåriga Tellus-projektet, som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier inom Lunds universitet, dragit igång på allvar.

För att detta viktiga arbete ska bli så framgångsrikt som möjligt är det viktigt att ta avstamp i de erfarenheter som anställda, doktorander och studenter har av sexuella trakasserier. Således kommer projektets första del fokusera på att bygga en kunskapsbas genom att lyssna. 

I veckan skickades en inbjudan ut till personal och doktorander vid Lunds universitets samtliga fakulteter. Inom kort kommer samma inbjudan att skickas ut till studenter. I den inbjuds alla som kan tänka sig att ställa upp på en intervju om sina erfarenheter av sexuella trakasserier att höra av sig till oss. Vi söker personer som har bevittnat sexuella trakasserier, själva blivit utsatta, utsatt någon för sexuella trakasserier eller har agerat på ett sätt som i efterhand känts mindre lämpligt. Därutöver intresserar vi oss även för hur anställda och studenter upplevt stöd, rådgivning och åtgärder när trakasserier har inträffat. Intervjuerna kommer att analyseras anonymt.

Under hösten kommer även, parallellt med intervjuerna, ett antal fokusgrupper att genomföras för att ytterligare bidra till projektets kunskapsbas. Till dessa fokusgrupper välkomnas alla – även de som inte har personliga erfarenheter av trakasserier – att delta. Samtalen kommer kretsa kring teman som synen på sexuella trakasserier, samtalsklimat, normer och maktstrukturer. Underlaget från intervjuerna och fokusgrupperna kommer sedan lägga grunden för en enkät som skickas ut till samtliga anställda, doktorander och studenter i februari.

Målsättningen är att detta arbete ska bidra till en bättre arbets- och studiemiljö, fri från sexuella trakasserier, bland alla som är verksamma vid Lunds universitet. Din historia och/eller medverkan i fokusgrupperna utgör en viktig pusselbit i skapandet av detta, och vi ser fram emot att få träffa dig och ta del av din medverkan.

Här på bloggen kommer vi kontinuerligt att uppdatera med senaste nytt, videoinslag och annat material kring sexuella trakasserier i takt med att Tellus-projektet framskrider. Så håll utkik!

Sexuella trakasserier 0

Tellus – ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier

Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Projektet, som är initierat av rektor Torbjörn von Schantz, ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet.

Kort om projektet
Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier ska inte bara utvecklas och stärkas, det ska också vara baserat på kunskap och faktiska behov. Därför är en av de mest centrala delarna i projektet att lyssna – på medarbetare, studenter och doktorander. Projektets namn, Tellus, syftar just på detta.

Redan under våren (preliminär tidsplan), kommer projektet att börja genomföra intervjuer och fokusgruppsdiskussioner. Dessa kommer ligga till grund för framtagande av en student-, doktorand- och medarbetarenkät som kommer att genomföras under perioden november 2018 – januari 2019 (preliminär tidsplan).  Resultatet ska ligga till grund för åtgärdsförslag, som i nästa steg implementeras och följs upp.

Professor Anette Agardh är projektledare för Tellus. Projektgruppen består bl.a. av forskare inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa.

Läs mer om projektgruppen

Stödgrupp
Som ett komplement till det stöd som redan finns vid universitetet kommer det under våren, i samband med uppstarten av intervjuerna, att finnas en stödgrupp dit du som student, doktorand eller anställd kan vända dig om du har blivit utsatt för eller bevittnat sexuella trakasserier, eller om du har frågor kring detta.

Kontaktuppgifter kommer du att hitta här på projektets webbplats.

Kontakta oss
Om du har erfarenheter eller tankar som du skulle vilja dela med dig av till projektet så får du gärna kontakta oss direkt. Du hittar kontaktuppgifter i högerspalten.

Sexuella trakasserier 0