Visa rutor

Tellus rapport publicerad

Universitetshuset
Universitetshuset med ginkoträd i förgrunden.

Här kan du ladda ner Tellus rapport Tellus – sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet Resultat baserade på enkät-, intervju- och fokusgruppsdata från anställda, doktorander och studenter. Maj 2020

september 28, 2020

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Resultaten från Tellus-undersökningen presenteras på webbinarium 28 september

Den 28 september presenteras resultaten från Tellusprojektet på ett webbinarium för anställda och doktorander. De preliminära resultat som presenterades 12 februari i år kommer att fördjupas och breddas.

I de preliminära resultaten från enkät och intervjuer som delgavs i februari framkom att av de anställda som svarat på enkäten uppger var fjärde kvinna att hon varit utsatt för sexuella trakasserier någon gång under sin anställning vid Lunds universitet. Cirka 7 procent av männen har uppgett det samma. Av studenter som svarat på enkäten uppgav 27 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att de utsatts för sexuella trakasserier i samband med sina studier eller i studentlivet vid Lunds universitet.

Enkäten frågar även om förekomst av kränkande särbehandling och av trakasserier på grund av någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder), bland anställda och doktorander.  När det gäller anställda och doktorander under de senaste 12 månaderna har 19% av kvinnorna och 9% av männen angett att de utsatts för kränkande särbehandling, medan 10% av kvinnorna och 4% av männen anger att de utsatts för trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kan jämföras med att det för samma tidsperiod (de senaste 12 månaderna) var 8% av kvinnorna och 6% av männen som uppgav att de utsatts för sexuella trakasserier.

Den 28 september kommer rektor Torbjörn von Schantz, förvaltningschef Susanne Kristensson att delta från universitetets ledning. Lunds universitets studentkårer (LUS) representeras av vice ordförande Ella Sjöbeck. Professor Anette Agardh kommer att presentera de sammanfattande resultaten från både enkäten, intervjuer och fokusgrupper. Tellus forskningsteam, Docent Gisela Priebe, Prof Ulrika Andersson, Prof Maria Emmelin och Prof Per-Olof Östegren kommer att vara på plats och svara på frågor.

Webbinariet hålls i Zoom, först på svenska, kl 12-12.45, för att sedan hållas på engelska kl 13-13.45. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i en modererad chatt under webbinariet.

Anmäl dig till webbinariet på svenska via länken: https://lu-se.zoom.us/webinar/register/WN_-lUV92nuSM2Y_zB18jUsDg

Läs mer på Medarbetarwebben: https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/webbinarium-om-tellus-hor-om-resultaten-och-vad-som-hander-sen

Sign up for the Webbinar in English, here: https://lu-se.zoom.us/webinar/register/WN_cMReEfK3RiGt391uqJ-oDg

Read more on Staff Pages: https://www.staff.lu.se/article/webinar-on-tellus-hear-about-the-results-and-what-happens-next

september 8, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tellus preliminära resultat – sexuella trakasserier förekommer på Lunds universitet 

Var fjärde kvinna som svarat på Tellusenkäten och sju procent av männen har någon gång under sin anställning vid Lunds universitet utsatts för sexuella trakasserier. Oftast har det skett i universitetets lokaler och i de flesta fall har de utsatts av en annan anställd. Bland studenterna är siffrorna något högre men de sexuella trakasserierna har oftast skett i studiesociala sammanhang och mellan studenter.  

De preliminära resultaten från Tellus kunskapsunderlag presenterades under onsdagen 12 februari för anställda och studenter. Förutom projektledare Anette Agardh och övriga i projektgruppen deltog rektor Torbjörn von Schantz, förvaltningschef Susanne Kristensson samt personaldirektör Ann Silbersky Isaksson vid presentationen. Resultaten visar att det förekommer sexuella trakasserier på Lunds universitet.  

Under hösten 2018 och våren 2019 genomförde Tellusprojektet 61 individuella intervjuer och 22 fokusgruppsdiskussioner tillsammans med anställda, doktorander och studenter vid Lunds universitet. Under senhösten/vintern 2019 skickades en enkät till alla verksamma vid universitetet som besvarades av drygt 2700 anställda (inklusive doktorander) och 9700 studenter vilket ger en svarsfrekvens på 34 respektive 32 procent.  

Sexuella trakasserier bland anställda 

  • Av de anställda som svarat på enkäten uppger var fjärde kvinna att hon varit utsatt för sexuella trakasserier någon gång under sin anställning vid Lunds universitet. Cirka 7 procent av männen har uppgett det samma.

  • Sjutton procent av kvinnorna och drygt 4 procent av männen som svarat på enkäten uppgav att de varit utsatta för sexuella trakasserier vid Lunds universitet under de senaste tre åren.

Ungefär två tredjedelar angav att trakasserierna skett i universitetets lokaler, 28% uppgav att de skett i andra lokaler men i samband med arbetsrelaterade aktiviteter och 9% på annan plats. Förövaren angavs i majoriteten av fallen vara en annan anställd (65 procent), doktorand (9 procent), extern person (19 procent) eller student vid Lunds universitet (8 procent). Flera alternativ kunde väljas. 

Sexuella trakasserier bland studenter 

  • Av studenter som svarat på enkäten uppgav 27 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att de utsatts för sexuella trakasserier i samband med sina studier eller i studentlivet vid Lunds universitet. 

  • Sjutton procent av kvinnorna och 6 procent av männen som svarat på enkäten uppgav att de varit utsatta för sexuella trakasserier i samband med sina studier eller i studentlivet under de senaste tre åren. 

Drygt två tredjedelar av studenterna uppgav att trakasserierna skett i studiesociala sammanhang, en fjärdedel i universitetets lokaler och 10 procent i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Förövaren var i de allra flesta fall (83 procent) en annan student, i 8 procent av fallen en anställd eller doktorand och i 5 procent av fallen en person de mött i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Fler alternativ kunde väljas. 

Behov av utvecklade stödstrukturer i verksamheten
Antalet registrerade anmälningar vid Lunds universitet är lågt i förhållande till resultaten i enkäten. Anledningarna till det kan vara många, till exempel att alla händelser inte anmäls eller att ärendena hanteras i den miljö där de inträffat utan att dokumenteras. Det kan också bero på att anställda och studenter är osäkra över vad som är sexuella trakasserier och när det är befogat att berätta för någon ansvarig chef eller verksamhetsföreträdare. I de intervjuer och gruppdiskussioner som ligger till grund för enkäten har bland annat osäkerheten kring vad man kan och bör göra lyfts.   


Av gruppdiskussionerna har det även framkommit att chefer på olika nivåer efterfrågar mer stöd och tydligare strukturer för att professionellt kunna hantera ärenden som rör sexuella trakasserier.  

Organisationens förmåga att professionellt hantera ärenden är en grundläggande förutsättning för det fortsatta förebyggande arbetet vid universitetet. Om sexuella trakasserier inte hanteras korrekt och förekomsten av sexuella trakasserier inte synliggörs riskerar detta att bli svårlösliga arbetsmiljöproblem eller problem i studiemiljön som kan leda till psykisk ohälsa eller att anställda eller studenter väljer att lämna Lunds universitet, säger Anette Agardh, projektledare för Tellus. 

Lunds universitets fortsatta arbete
Lunds universitet arbetar systematiskt och långsiktigt med att skapa goda arbets- och studievillkor. Med Tellus har vi fått ytterligare kunskap för att förstå förekomsten av sexuella trakasserier vilket i sin tur ger större möjligheter att identifiera välgrundade och förebyggande åtgärder, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.  


Universitetet kommer att, tillsammans med Tellus, arbeta vidare med förslag på åtgärder och utvecklingsinsatser för de befintliga stödstrukturer som vuxit fram de senaste åren. Universitetet har stora utvecklingsmöjligheter, men det är viktigt att resurser och insatser görs medvetet, kunskapsbaserat, i rätt form och på rätt plats i organisationen. 

Tellus arbetar vidare
Under våren kommer Tellus forskare att fortsätta analysera det material som samlats in via intervjuer, gruppdiskussioner och enkät. Fler resultat kommer att släppas när analyserna är klara.

februari 13, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Första Tellus-resultaten presenteras

Onsdagen den 12 februari presenteras de preliminära resultaten från Lunds universitets forskningsbaserade projekt om sexuella trakasserier. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Projektledaren för Tellus, Anette Agardh, kommer att berätta vad forskarna inom projektet hittills har kommit fram till i sina preliminära analyser av intervjuer, gruppdiskussioner samt delge preliminära resultat från den enkät som gått ut till samtliga anställda och studenter vid Lund universitet. Projektmedlemmar från Tellus kommer också att finnas på plats under presentationen.

Alla anställda och doktorander är välkomna att lyssna och ställa frågor på mötet onsdagen den 12 februari kl. 10.00-11.00 i Genetikhusets aula. Presentationen sker då på svenska. Presentation av tidplanen för det planerade arbetet  med att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier hålls av Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz, förvaltningschef Susanne Kristensson och personaldirektör Ann Silbersky Isaksson. Ingen förhandsanmälan krävs.

Klockan 11.00-11.30 presenteras resultaten på engelska. 

Alla studenter är välkomna samma dag kl 17.00-18.00 i Palaestra. Presentationen sker då på svenska. Presentation av tidplanen för det planerade arbetet  med att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier hålls av Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz, förvaltningschef Susanne Kristensson och personaldirektör Ann Silbersky Isaksson. Lus vice ordförande Matilda Byström kommer också att närvara. Ingen förhandsanmälan krävs.

Klockan 18.00-18.30 presenteras resultaten på engelska.

januari 24, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tellus blickar framåt – enkät på väg

Det är nu två år sedan #Metoo kampanjen drog fram som en löpeld internationellt och nationellt. Tellus, som är ett direkt svar på vittnesmål om sexuella trakasserier inom akademin, har samtidigt varit igång i ett drygt år och går nu i höst in i en ny fas.

Under hösten och våren har projektet genomfört 61 individuella intervjuer och 22 fokusgruppsdiskussioner tillsammans med anställda, doktorander och studenter vid Lunds universitet. De berättelser, erfarenheter och förslag som framkommit har bidragit med flera viktiga nya kunskaper. Projektgruppen vill rikta ett stort tack till alla som deltagit.

Samtidigt som resultaten från de två genomförda studierna håller på att analyseras och sammanställas i ett kunskapsunderlag, kommer en enkät att skickas ut till anställda, doktorander och studenter i början på november. Enkäten riktar sig till alla som är verksamma vid universitetet. Du behöver med andra ord inte ha personliga erfarenheter av sexuella trakasserier för att delta.

Vad vill vi ta reda på med enkäten?

Syftet med enkäten är att ta reda på hur vanligt det är med sexuella trakasserier och trakasserier och kränkningar vid Lunds universitet samt inom studentlivet. Men också i vilka sammanhang detta sker. För att öka kunskapen om hur trakasserier samverkar med andra faktorer innehåller enkäten även frågor om arbetsmiljö, studiemiljö, beroende- och maktrelationer, tillit och förtroende samt självskattad hälsa och psykiska hälsa.

Handlings- och åtgärdsplan

Enkätens resultat kommer att komplettera den information som samlats in genom intervjuer och fokusgruppsdiskussioner. De sammanlagda resultaten kommer sedan att ligga till grund för en konkret handlings- och åtgärdsplan för Lunds universitet.

oktober 27, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

”Universitetet och studentlivet kan lära mycket av varandra”

Olivia Östlin
Olivia Östlin, studentrepresentant i Statsvetenskapliga institutionens jämställdhets- och likabehandlingsgrupp, var en av krafterna bakom temadagen om sexuella trakasserier som arrangerades i slutet av april.

Den 25 april deltog representanter från Tellus-projektet vid evenemanget ”Sexual harassment and discrimination at Lund University”. Temadagen arrangerades av Statsvetenskapliga institutionen tillsammans med studenter från Samhällsvetarkåren.
– I dag kommer vi inte att lösa dessa problem, men genom att diskutera, problematisera och dela med oss av våra erfarenheter så skapar vi ett medvetande kring sexuella trakasserier och diskriminering. Genom att skärpa våra ögon kommer vi stegvis att bli bättre rustade för att både observera och agera, sade Björn Badersten, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen, i sitt välkomsttal.

Studentrepresentanten Olivia Östlin konstaterade att dagens tema inte är särskilt muntert, men att det är viktigt vi alla får mer utbildning kring dessa frågor.
– När vi började planera evenemanget diskuterade olika typer av förtryck som finns, och eftersom vi är intresserade av Tellus-projektet så valde vi att fokusera på sexuella trakasserier och diskriminering. Detta är frågor som diskuteras mycket, både privat, på min utbildning och i jämställdhetsgruppen på institutionen.

Tellus projektledare Anette Agardh presenterade bakgrunden till Tellus-projeket.

Dagen inleddes med att Tellus projektledare Anette Agardh presenterade bakgrunden till projektet med betoning på hur projektet vill stärka det preventiva arbetet mot sexuella trakasserier genom att arbeta kunskapsbaserat. Detta är en av orsakerna till att projektet valt att inleda med kvalitativa intervjuer som sedan ligger till grund för enkäten som i höst skickas ut till alla anställda, doktorander och studenter vid universitetet.
– Vår ingång i projektet är att om vi ska kunna stärka det förebyggande arbete som redan görs så behöver vi förstå problematiken och inhämta kunskap vid just Lunds universitet – kunskap som idag finns hos våra medarbetare, doktorander och studenter. Det rör sig om komplicerade frågor och därför valde vi att inleda med att få en fördjupad förståelse för ämnet genom intervjuer och gruppdiskussioner, en förståelse som nu varit värdefull när vi utformat enkäten, sade hon.
– Jag är stolt över att vårt universitet satsat på ett kunskapsbaserat och långsiktigt arbete, där vi tar ett helhetsgrepp som sträcker sig från kunskapsinhämtning till implementering och även utvärdering av det arbete som genomförs.

Presentationen lyfte även fram Tellus-projektets koppling till studentlivet. Eftersom studentaktiviteter som äger rum på kvällar och helger är så nära ihopkopplat med vardagen på universitetet har Tellus i dialog med Lunds universitets studentkårer (LUS) börjat ta fram en plan för hur sexuella trakasserier i studentlivet även ska kunna undersökas inom ramen för projektet. Studentorganisationerna som Tellus samverkar med har själva fått identifiera forskningsfrågor.
– Även om universitetet inte kan införa åtgärder på nationerna eller de andra delarna av studentlivet som formellt inte hör till universitetet så vill vi arbeta fram ett sätt för att inkludera studentlivet. Preliminärt ska detta projekt ledas av studenter med stöd från universitetet genom Tellus, sade Einar Elén, som är LUS representant i Tellus projektgrupp.

I paneldiskussionen som följde presentationen deltog (fr.v.) genusvetaren Maria Tonini, Einar Elén och Anette Agardh från Tellus projektgrupp samt statsvetaren Sara Kalm.

I paneldiskussionen som följde presentationen diskuterades bland annat svårigheterna med att tydligt definiera sexuella trakasserier och vikten att inkludera sexuella minoriteters och internationella studenters erfarenheter i forskningen. Förutom representanterna från Tellus deltog även statsvetaren Sara Kalm och genusvetaren Maria Tonini i diskussionen.
Efter sessionen sade studentrepresentanten Olivia Östlin att hon är glad över att Tellus-projektet tagit studentlivet i åtanke, och att hon hoppas på mer samarbete mellan studenterna och universitetet i dessa frågor.
– Bland mina vänner upplevs de flesta sexuella trakasserier och förtryck i studentlivet. Därför är det viktigt att börja diskutera frågorna, och jag tror att universiteten och studentlivet kan lära mycket av varandra.

Professor Annika Björkdahl ledde panelsamtalet på temat Sexuella trakasserier: Utmaningar för Framtiden där Mia Rönnmar (Dekan, Juridiska fakulteten), Christina Abdulahad (Ordf, LUS) och Fanny Nyström (Qurator, Malmö nation) deltog.

Under eftermiddagen fortsatte temadagen med fler presentationer och paneldiskussioner som ur olika perspektiv belyste universitets arbete mot sexuella trakasserier och möjliga vägar för att skapa en tryggare arbets- och studiemiljö för alla.

maj 23, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tellus lanserar artikelserie om forskning och aktiviteter relaterat till sexuella trakasserier

Hand som håller ett vitt kort med text
På bilden (från vänster till höger): Elisabet Gersbro-Bülow och Bodil Ryderheim, Linnea Wegerstad, Lena Karlsson och Tomas Brage.

Förutom Tellus-projektet pågår det vid Lunds universitet en hel del forskning och aktiviteter som ur olika perspektiv berör frågor relaterade till sexuella trakasserier. I väntan på de egna forskningsresultaten lanserar Tellus en artikelserie som lyfter fram dessa.

Arbetet med Tellus-projektet framskrider i takt med vårens ankomst. Som bäst är projektets forskare i full färd med att utföra fokusgruppsdikussioner med anställda, doktorander och studenter vid Lunds universitet. Underlaget från diskussionerna och de individuella intervjuerna (som genomförts sedan i höstas) kommer sedan att ligga till grund för den enkät som skickas ut i september.

I väntan på att resultaten från de egna studierna kommer Tellus-bloggen under våren att publicera en serie intervjuer som ur olika perspektiv belyser forskning och förebyggande aktiviteter relaterat till sexuella trakasserier som bedrivs vid Lunds universitet. Syftet med artikelserien är att skapa en kunskapsbank som kan användas av anställda och studenter dels för att bredda den egna kunskapen om frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering, och dels bidra med konkreta exempel på vilka resurser vid universitetet som i dag finns att tillgå i det preventiva arbetet.

Artikelserien är uppdelad i två separata delar: en som riktar in sig på forskning kring trakasserier och diskriminering och en som fokuserar på konkreta aktiviteter, initiativ eller utbildningar vid universitetet som berör dessa frågor. 

I samband med lanseringen har de första fyra artiklar publicerats under fliken ”Tellus artikelserie”. Där kan du gå in och läsa om Linnea Wegerstads forskning kring sexualbrott, Lena Karlssons forskning om självbiografiskt berättande på digitala plattformar, fysikprofessorn Thomas Brages mångåriga engagemang i anti-diskrimineringsfrågor samt bekanta dig med kampanjen ”Det är aldrig okej” som LTH nyligen lanserat tillsammans med Teknologkåren. Nya artiklar kommer sedan att publiceras varje vecka fram till sommaren.

Observera att forskningen som lyfts fram i artikelserien inte har någon koppling till forskningen som bedrivs inom ramen för Tellus-projektet. Eventuella åsikter som uttrycks i artiklarna representerar endast de intervjuade personerna.

Har du tips på någon person eller grupp vid universitetet som kunde vara intressant för oss att intervjua? Kontakta gärna tellus@lu.se.

april 3, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

#Metoo – och nu då?

Ulrika Andersson och Gunilla Jarlbro
Ulrika Andersson från Tellus (t.h.) tillsammans med professor Gunilla Jarlbro, initiativtagaren till konferensen #Metto – och nu då?

I samband med Internationella kvinnodagen deltog representanter från Tellus projektgrupp i seminarier i vid Karolinska institutet och Lunds universitet. Seminariet i Lund tog sin utgångspunkt i hur den tystnadskultur kring sexuella trakasserier som uppmärksammades under #metoo-uppropet kan förändras.

– Makten finns där berättelserna finns och får höras.
Så inledde Filminstitutets VD Sara Sterner sitt inlägg på seminariet #Metoo – och nu då?som ägde rum på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars. 

Ett genomgående tema på flera av inslagen under seminariet var vikten av att två år efter #metoo bekämpa tystnadskulturen som riskerar att ta över och tysta berättelser om diskriminering, övergrepp och ojämlikhet.
– Vår största fiende är inte hatarna, utan hotet är tystnaden. För när det blir tyst så kan en luras att tro att det inte finns några problem, sade Emmy Lilliehorn, samordnare för metoo-uppropen i Sverige. 

Ett sätt att analysera om det finns en tystnadskultur kring sexuella övergrepp på Lunds Universitet, och vad denna kultur i så fall täcker över, önskar Tellus-projektet adressera. Ulrika Andersson, universitetslektor och docent i straffrätt vid Juridiska institutionen, som ingår i Tellus projektgrupp, gav under seminariet en statusuppdatering från det treåriga forskningsbaserade projektet som drog igång under 2018.

Hittills har cirka 70 individuella intervjuer genomförts, och under vårvintern har projektets fokusgruppsdikussioner börjat genomföras. Innan sommaren kommer universitetets ledning att få en muntlig summering av vad intervjuerna och gruppdiskussionerna genererat för kunskap och efter sommaren kommuniceras resultaten till hela universitetet. Tredje veckan i september kommer en enkät att via mail skickas ut till alla anställda, doktorander och studenter vid universitetet.

Gabriella Nilsson, docent i etnologi, ifrågasatte påståendet
att vi skulle leva i ”En farlig tid för män”. 

På konferensen delades också den årliga Gunilla Jarlbro-utmärkelsen ut. Utmärkelsen tillfaller en eller flera personer som gör något för att belysa eller aktivt påverka jämställdhetsarbetet och likabehandlingen på universitetet. I år gick priset till de tre studentrepresentanterna Sara Ramberg, Sara Thiringer och Einar Elén, som har haft som mål att, som de själva uttryckte det, ”vara en nagel i ögat” på Lunds universitet. Detta har de bland annat gjort genom sitt arbete med att engagerat arbeta med mångfaldsfrågor, framför allt i universitetets centrala jämställdhets- och likabehandlingsråd. Einar Elén ingår även i Tellus projektgrupp.

Gabriella Nilsson, forskare i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, berättade varför vi, till skillnad från vad bland annat Donald Trump och Horace Engdahl påstått, inte lever i ”en farlig tid för män”. Hon hänvisade till Ninni Carlsson, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, som sagt att vi lever i en ”talandets tid” – vilket är avgörande för människors möjlighet att förstå vad de utsatts för i termer av övergrepp och möjligheten att anmäla övergreppen. Trots detta anmäls enbart cirka 15 procent av de begångna våldtäkterna, och för sexuella trakasserier är siffran ännu lägre. Dessutom anses det i dag vara mycket svårt att få en fällande dom i ett våldtäktsmål i Sverige.

Utöver ovanstående talare medverkade även Ida Ölmedal, Tina Askanius och Ellinor Holmström samt dramatiker-och skådespelarstudenter vid Teaterhögskolan i Malmö.

Årets Gunilla Jarlbro-utmärkelse delades i år ut till studentrepresentanterna Sara Thiringer, Einar Elén (som ingår i Tellus projektgrupp) och Sara Ramberg som arbetar för att vara ”en nagel i ögat” i mångfaldsfrågor på Lunds universitet. 

Text + bild: Katarina Billing, Tellus

mars 12, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Vi söker fler deltagare till Tellus gruppdiskussioner

Under hösten har omkring 60 personer deltagit i Tellus individuella intervjustudie, som fortfarande genomförs med personer som i olika former erfarit sexuella trakasserier. När den nya terminen nu kör igång innebär det även att projektet går in i nästa fas. 

I november fick samtliga studenter, doktorander och anställda vid universitetet via mail en inbjudan till att delta i en gruppdiskussion om normer och maktstrukturer vid Lunds universitet. Vi har fått in flera intresseanmälningar, men eftersom vi vill att kunskapsunderlaget för studien ska bli ännu bredare så söker vi fortfarande efter fler personer som kan tänka sig att delta. 

Ingen erfarenhet av trakasserier behövs för att delta
Till skillnad från intervjustudien behöver du inte ha egen erfarenhet av sexuella trakasserier för att delta i diskussionsgrupperna. Det enda som förutsätts är att du är intresserad av att diskutera kring hur vi i vardagen på universitet upplever normer och maktstrukturer i arbets- och studiemiljön. Diskussionerna leds av en forskare från universitetet, och vår förhoppning är att diskussionerna ska mynna ut i konkreta förslag på hur universitetet kan arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier.

Så anmäler du dig till en gruppdiskussion
Om du är intresserad av att delta i en gruppdiskussion men har missat mailutskicket så hittar du information kring hur du anmäler dig genom att klicka här.

Har du fler frågor?
På denna FAQ-sida har vi samlat svar på vanliga frågor kring projektet. Vill du ha ytterligare information om fokusgrupperna är du välkommen att maila oss på tellus@lu.se.

Under vecka fyra och fem kommer vi att befinna oss ute på olika fakulteter i Helsingborg, Malmö och Lund för att informera om projektet och svara på frågor. Så kom gärna förbi och prata med oss när vi befinner oss på din fakultet, se preliminärt schema nedan: 

Tisdag 22 januari: Campus Helsingborg, kl. 10–15.
Onsdag 23 januari: LTH, kl. 11–15.30.
Torsdag 24 januari:SOL, kl. 9–13, LUX, kl. 13.30–17.
Måndag 28 januari: BMC, kl. 10–14.
Tisdag 29 januari: Ekonomicentrum, kl. 9–13.
Onsdag 30 januari: Musikhögskolan, kl. 10–14.
Torsdag 31 januari: CRC, kl. 9–13.

januari 22, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Fokusgruppdiskussioner om sexuella trakasserier – inbjudan kommer snart!

Under hösten har anställda, studenter och doktorander intervjuats kring erfarenheter av sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Vi kommer att fortsätta med de individuella intervjuerna under november och december, samtidigt som vi också bjuder in anställda, studenter och doktorander att delta i fokusgruppdiskussioner om sexuella trakasserier.

Fokusgruppdiskussionerna är öppna för alla som är verksamma vid Lunds universitet och du behöver inte ha egna erfarenheter av trakasserier för att delta. Diskussionerna kommer bland annat att handla om hur deltagarna upplever strukturer och normer vid universitetet i relation till sexuella trakasserier, samt förhoppningsvis mynna ut i konkreta förslag på hur arbetet för att minska förekomsten av sexuella trakasserier kan förbättras.

En inbjudan med mer information kommer att skickas ut via mail under nästa vecka. Om du har frågor eller vill veta mer om fokusgruppstudien är du välkommen att maila oss på tellus.fokusgrupp@lu.se.

Vill du delta i den individuella intervjustudien? Vi tar fortfarande emot intresseanmälningar på tellus.intervju@lu.se. Uppge ditt namn (frivilligt) samt den mailadress du vill bli kontaktad på så hör vi av oss med mer information.

november 7, 2018

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nu inleder Tellus arbetet för ett universitet fritt från sexuella trakasserier

Nu har arbetet med det treåriga Tellus-projektet, som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier inom Lunds universitet, dragit igång på allvar.

För att detta viktiga arbete ska bli så framgångsrikt som möjligt är det viktigt att ta avstamp i de erfarenheter som anställda, doktorander och studenter har av sexuella trakasserier. Således kommer projektets första del fokusera på att bygga en kunskapsbas genom att lyssna. 

I veckan skickades en inbjudan ut till personal och doktorander vid Lunds universitets samtliga fakulteter. Inom kort kommer samma inbjudan att skickas ut till studenter. I den inbjuds alla som kan tänka sig att ställa upp på en intervju om sina erfarenheter av sexuella trakasserier att höra av sig till oss. Vi söker personer som har bevittnat sexuella trakasserier, själva blivit utsatta, utsatt någon för sexuella trakasserier eller har agerat på ett sätt som i efterhand känts mindre lämpligt. Därutöver intresserar vi oss även för hur anställda och studenter upplevt stöd, rådgivning och åtgärder när trakasserier har inträffat. Intervjuerna kommer att analyseras anonymt.

Under hösten kommer även, parallellt med intervjuerna, ett antal fokusgrupper att genomföras för att ytterligare bidra till projektets kunskapsbas. Till dessa fokusgrupper välkomnas alla – även de som inte har personliga erfarenheter av trakasserier – att delta. Samtalen kommer kretsa kring teman som synen på sexuella trakasserier, samtalsklimat, normer och maktstrukturer. Underlaget från intervjuerna och fokusgrupperna kommer sedan lägga grunden för en enkät som skickas ut till samtliga anställda, doktorander och studenter i februari.

Målsättningen är att detta arbete ska bidra till en bättre arbets- och studiemiljö, fri från sexuella trakasserier, bland alla som är verksamma vid Lunds universitet. Din historia och/eller medverkan i fokusgrupperna utgör en viktig pusselbit i skapandet av detta, och vi ser fram emot att få träffa dig och ta del av din medverkan.

Här på bloggen kommer vi kontinuerligt att uppdatera med senaste nytt, videoinslag och annat material kring sexuella trakasserier i takt med att Tellus-projektet framskrider. Så håll utkik!

oktober 1, 2018

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tellus – ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier

Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Projektet, som är initierat av rektor Torbjörn von Schantz, ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet.

Kort om projektet
Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier ska inte bara utvecklas och stärkas, det ska också vara baserat på kunskap och faktiska behov. Därför är en av de mest centrala delarna i projektet att lyssna – på medarbetare, studenter och doktorander. Projektets namn, Tellus, syftar just på detta.

Redan under våren (preliminär tidsplan), kommer projektet att börja genomföra intervjuer och fokusgruppsdiskussioner. Dessa kommer ligga till grund för framtagande av en student-, doktorand- och medarbetarenkät som kommer att genomföras under perioden november 2018 – januari 2019 (preliminär tidsplan).  Resultatet ska ligga till grund för åtgärdsförslag, som i nästa steg implementeras och följs upp.

Professor Anette Agardh är projektledare för Tellus. Projektgruppen består bl.a. av forskare inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa.

Läs mer om projektgruppen

Stödgrupp
Som ett komplement till det stöd som redan finns vid universitetet kommer det under våren, i samband med uppstarten av intervjuerna, att finnas en stödgrupp dit du som student, doktorand eller anställd kan vända dig om du har blivit utsatt för eller bevittnat sexuella trakasserier, eller om du har frågor kring detta.

Kontaktuppgifter kommer du att hitta här på projektets webbplats.

Kontakta oss
Om du har erfarenheter eller tankar som du skulle vilja dela med dig av till projektet så får du gärna kontakta oss direkt. Du hittar kontaktuppgifter i högerspalten.

mars 28, 2018

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg