Om fokusgruppstudien

Vad är en fokusgruppdiskussion?

En fokusgruppsdiskussion är en typ av forskningsintervju som genomförs i grupp och utgår ifrån ett specifikt fokus eller ämne. Fokusgruppsdiskussioner brukar samla mellan sex och tio deltagare som ofta något gemensamt (t.ex. att alla är studenter) och diskussionen leds av en diskussionsledare som exempelvis ställer frågor till deltagarna om specifika teman. Diskussionen spelas ofta in och analyseras sedan för att få en djupare förståelse kring deltagarnas erfarenheter och resonemang rörande det diskuterade ämnet. Eftersom fokusgrupper har flera deltagare så ger det en möjlighet till att utforska hur deltagarnas uppfattningar varierar rörande det valda ämnet och hur de interagerar när ämnet diskuteras.

Tellus fokusgruppdiskussioner kommer att pågå i ca 1,5 timme och ha 6-9 deltagare/grupp.

Jag har fått en inbjudan till en intervjustudie om sexuella trakasserier och en inbjudan till att delta i en fokusgrupp om sexuella trakasserier. Vad är skillnaden?

Till den individuella intervjustudien söker vi anställda/studenter/doktorander med egna erfarenheter av att antingen blivit utsatt, bevittnat eller själv utsatt någon för sexuella trakasserier. För att delta i fokusgruppstudien behöver du inte ha egna erfarenheter av sexuella trakasserier. 

Hur anmäler jag mig till en fokusgruppdiskussion?

Ett mail med en inbjudan gjordes till alla studenter, anställda och doktorander under december 2018. Om du inte fått detta mail finns det tillgängligt på denna sida. Där finns också mer information om studien och hur du anmäler ditt intresse att delta.

Vem är inbjuden att delta i fokusgruppstudien?

Alla anställda, studenter och doktorander vid Lunds universitet är inbjudna att delta i fokusgruppstudien. Gruppdiskussionerna kommer att handla om hur arbets- och studiemiljön upplevs i förhållande till sexuella trakasserier. Du behöver inte ha egna erfarenheter av sexuella trakasserier för att delta. 

Varför riktar sig fokusgrupperna även till de som inte upplevt trakasserier?

Vi är intresserade av att få en bred bild av hur studenter, anställda och doktorander upplever arbets- och studiemiljön på Lunds universitet. Hur upplevs exempelvis rådande normer och strukturer på universitetet som kan tänkas påverka förekomsten av sexuella trakasserier? Vi vill även få deltagarnas reflektioner kring det pågående förebyggande arbetet, behov av utveckling och vad som behöver göras för att stärka detta. Därför riktar sig gruppdiskussionerna till alla – oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter.

Vilka frågor kommer gruppdiskussionerna att kretsa kring?

Gruppdiskussionerna kommer att fokusera på hur deltagarna upplever arbets- och studiemiljön på Lunds universitet i förhållande till sexuella trakasserier. Exempel på ämnen som kommer att diskuteras är hur samtalsklimatet på arbets- och studieplatsen upplevs, hur organisationskultur kan påverka eller motverka förekomst av sexuella trakasserier och hur deltagarna upplever att förebyggande insatser bör prioriteras. 

Jag har egna erfarenheter av sexuella trakasserier. Måste jag berätta om dem om jag deltar i en gruppdiskussion?

Nej. Syftet med gruppdiskussionerna är att diskutera arbets- och studiemiljön, inte personliga erfarenheter av trakasserier. Deltagare kommer att uppmuntras att inte dela med sig av detaljer kring eventuella egna erfarenheter av trakasserier.

För den som har egna erfarenheter och vill berätta mer om dem så går det fortfarande att anmäla sig till Tellus individuella intervjustudie. 

Kan jag på förhand få reda på vem som leder min fokusgrupp och vilka som kommer att delta i dem?

När du har anmält dig till fokusgruppstudien kommer vi att kontakta dig med förslag på datum och tid. I samband med det får du namnet på forskaren som ska leda gruppdiskussionen. Om du inte vill delta i en diskussion ledd av den forskaren så får du ett förslag på en annan tid med en annan forskare. Du behöver inte förklara för oss varför du vill byta.

Vi kan inte lämna ut namnen på de andra deltagarna i gruppdiskussionerna, men chefer och anställda med ledningsuppdrag kommer att delta i separata grupper – detta för att undvika att en anställd deltar i samma grupp som sin chef.

Vid fokusgrupperna kommer samtliga deltagare ombedjas att hålla det som diskuteras inom gruppen. Eftersom vi inte kan lämna ut namn på vilka som kommer delta i diskussionen kan vi inte heller garantera att det vid diskussionen inte finns deltagare som du känner eller har någon form av studie- eller arbetsrelation till. Skulle det vara så att det vid en diskussion finns en annan deltagare som du inte är bekväm att diskutera dessa frågor med så har alla deltagare rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan att förklara varför.

Vad kommer mitt deltagande i studien att leda till?

Ditt deltagande i studien kommer att bidra till att Lunds universitets förebyggande arbete mot sexuella trakasserier stärks.

Resultaten från intervjuerna och fokusgruppsdiskussionerna kommer ligga till grund för framtagande av en student-, doktorand- och medarbetarenkät som kommer att genomföras under 2019.  Resultatet från enkäten kommer sedan utgöra basen för ett åtgärdsförslag för hur Lunds universitets förebyggande arbete mot sexuella trakasserier ska stärkas. I projektets sista steg kommer detta åtgärdsförslag att implementeras och sedan följas upp. 

Mina kollegor/studiekamrater har fått en inbjudan till fokusgruppdiskussionen. Varför har inte jag fått det?

Ett mailutskick med en inbjudan gjordes till alla studenter, anställda och doktorander i november 2018. Om du blev registrerad/anställd efter det så kan det vara anledningen till att du inte har fått ett mail. Om du inte fått detta mail finns det tillgängligt på denna sida och där finns också mer information om studien och hur du anmäler ditt intresse för att delta.