Om Tellus forskning

Varför använder Tellus sig av en kvalitativ metod i kombination med en kvantitativ enkät?

Projektet inleds med intervjuer och diskussioner i fokusgrupper med anställda och studenter för att få en ökad förståelse för upplevelser av rådande maktstrukturer, beroenderelationer, samtalsklimat och normer, samt upplevelser av hur sexuella trakasserier yttrar sig. Resultaten av analyserna från intervjuerna och diskussionerna i fokusgrupperna kommer sedan att ligga till grund för utformningen av en enkät. Enkätens syfte är att på ett bredare plan få en ökad förståelse bland annat av omfattning och förekomst av sexuella trakasserier vid universitet.

Genom den helhetsbild som både de kvaliativa och kvanitativa studierna kommer att ge kommer projektet rekommendera åtgärder. Resultaten från studierna kommer guida dessa prioriteringar. 

Varför väljer Tellus att genomföra enkäten efter intervjuerna och fokusgrupperna och inte tvärtom?

Vi har valt att börja med de kvalitativa studierna för att sedan låta resultatet av dessa bidra till att utforma frågor till enkäten.