Om Tellus

Vad är Tellus?

Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Projektet, som är initierat av rektor Torbjörn von Schantz, ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet.

Inom projektet genomförs individuella intervjuer och fokusgruppsdiskussioner med studenter, doktorander och anställda vid Lunds universitet. Resultaten från intervjuerna och gruppdiskussionerna kommer ligga till grund för en student-, doktorand- och medarbetarenkät som kommer att skickas ut till alla som är verksamma vid universitetet.  Resultatet från denna enkät kommer att ligga till grund för åtgärdsförslag för hur Lunds universitet kan stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Detta åtgärdsförslag ska sedan implementeras och följas upp. 

I vilket skede befinner sig Tellus-projektet just nu (i början av 2019)?

Under hösten och vintern 2018 genomförde forskarna i Tellus projektgrupp individuella intervjuer med studenter, anställda och doktorander från Lunds universitet. Intervjuerna pågår fortfarande i början av 2019, parallellt med att fokusgruppstudien startas upp. Fokusgruppdiskussioner kommer att genomföras med studenter, anställda och doktorander under vintern och våren 2019.

När kommer enkäten och vem får delta i den?

När intervju- och fokusgruppstudierna är avslutade kommer resultaten att användas för att ta fram en enkät som skickas till alla studenter, anställda och doktorander vid Lunds universitet.

Varför genomförs projektet just nu?

Under 2017 uppmärksammades den globala kampanjen #MeToo där främst kvinnor delade sina erfarenheter av sexuella trakasserier, övergrepp och maktmissbruk. Kampanjen ledde till ett antal upprop från olika branscher, bland annat #akademiuppropet där 2400 kvinnliga akademiker i SvD den 24:e november 2017 krävde förändring och åtgärder inom den akademiska världen. Projektet Tellus initierades i samband med detta av rektor Torbjörn von Schantz för att bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet.