Projektgruppen

Anette Agardh är professor vid avdelningen för socialmedicin och global hälsa på Medicinska fakulteten och har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Hennes forskning fokuserar på  sexuell riskutsatthet, sexuellt tvång, utsatta grupper och sexuella rättigheter, både internationellt och i Sverige. Hon har erfarenhet av att arbeta med personer utsatta för sexuellt tvång och sexuella trakasserier. Anette undervisar på läkarprogrammet och är kursansvarig för SRHR kursen på det internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Hon leder även det SIDA-finansierade SRHR-programmet vid Lunds universitet.

Ulrika Andersson är universitetslektor och docent i straffrätt på Juridiska fakulteten i Lund och arbetar som forskare och lärare i straffrätt och straffprocessrätt. Hennes forskning centreras kring frågeställningar om rätt och makt i vid mening, särskilt i relation till kön, sexualitet och klass, men även i förhållande till etnicitet och ålder. En stor del av hennes forskning rör rättslig hantering av sexuella övergrepp. Hon har även forskat om regleringar kring människohandel, ungdomar som begår brottsliga handlingar i gäng och diskriminering av patienter inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med Titti Mattsson leder hon forskningsmiljön Rätt och utsatthet.

Gisela Priebe är legitimerad psykolog/psykoterapeut och docent i psykologi vid Institutionen för psykologi på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon är kursansvarig för psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi samt handleder och undervisar på psykologprogrammet. Gisela disputerade år 2009 med en avhandling om erfarenheter av sexuella övergrepp bland gymnasieungdomar med fokus på förekomst, övergreppens karakteristika, hälsa, etiska aspekter och faktorer relaterade till att man berättar (eller inte berättar) om övergreppen. Hennes fortsatta forskning handlar bland annat om utsatthet för olika typer av övergrepp, däribland sexuell exploatering och människohandel för sexuella ändamål i relation till hälsa samt om stöd och behandling efter övergrepp.

Per-Olof Östergren är professor i socialmedicin vid Lunds universitet sedan 2002. Hans forskning är inriktad på sambandet mellan samhällsstruktur och hälsa på befolknings- och individuell nivå, särskilt avseende ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället. Han har särskilt studerat sambandet mellan arbetsorganisation och arbetsmarknadsförhållanden och psykisk hälsa. Ett annat centralt forskningsområde är sexuell och reproduktiv hälsa såväl i Sverige som internationellt. Han undervisar i hälsopolitik på det internationella mastersprogrammet i folkhälsovetenskap vid LU. Han har även varit ledamot i Malmökommissionen och i den statliga utredningen Kommittén för Jämlik Hälsa.

Lena Lindell är personalkonsult på sektionen Personal på Lunds universitets gemenamma förvaltning. Hon arbetar som stöd i vissa arbetsgivarfrågor till personalfunktionerna vid fakulteterna samt är sakkunnig och sekreterare i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling. Lena Lindell har i sitt arbete ett särskilt fokus på diskrimineringslagens krav på arbetsgivare och det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering.

Einar Elén är student vid fysiska institutionen och representerar studenterna och doktoranderna vid Lunds universitet genom Lunds universitets studentkårer (LUS). Einar har i samband med sina studier haft ett stort engagemang för och arbetat med jämställdhetsfrågor gentemot universitetet och inom studentlivet genom sin fakultetskår och LUS. LUS samlar röster från de nio studentkårerna vid universitetet och företräder genom sina representanter samtliga 46000 studenter vid lärosätet.