Tellus artikelserie

På bilden (från vänster till höger): Elisabet Gersbro-Bülow och Bodil Ryderheim, Linnea Wegerstad, Lena Karlsson och Tomas Brage.

Förutom Tellus-projektet pågår det vid Lunds universitet en hel del forskning och aktiviteter som ur olika perspektiv berör frågor relaterade till sexuella trakasserier. I väntan på de egna forskningsresultaten lanserar Tellus en artikelserie som lyfter fram dessa.

Syftet med artikelserien är att skapa en kunskapsbank som kan användas av anställda och studenter dels för att bredda den egna kunskapen om frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering, och dels bidra med konkreta exempel på vilka resurser vid universitetet som i dag finns att tillgå i det preventiva arbetet. Nya artiklar kommer att publiceras varje vecka fram till sommaren.

Observera att forskningen som lyfts fram i artikelserien inte har någon koppling till forskningen som bedrivs inom ramen för Tellus-projektet. Eventuella åsikter som uttrycks i artiklarna representerar endast de intervjuade personerna.

Har du tips på någon person eller grupp vid universitetet som kunde vara intressant för oss att intervjua? Kontakta gärna projektkommunikatör Axel Vikström på 073-0714305 eller tellus@lu.se.

Forskarintervjuer

I skämtandets gråzon
Nyfikenheten på betydelsen av informella relationer på arbetsplatsen tog sociologen Henriette Frees Esholdt till ett storkök på en dansk arbetsplats. Där observerade hon en sexualiserad jargong som kan höja stämningen på arbetsplatsen – men som i ett ögonkast kan raseras om någon inte spelar efter reglerna.

Smuts och stigma inom den svenska polisen
Smuts, stigma och kontakt. Enligt Jens Rennstam, docent och lektor vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, är dessa begrepp centrala för att förstå inkluderings- och exkluderingsprocesser inom polisen. Vem vill bli forskare?
Trots att trenden går mot ökad jämställdhet fortsätter männen att dominera i toppen av universitetsvärldens hierarki. Psykologiforskaren Una Tellhed menar att den nuvarande mansdominansen skapar oro för diskriminering hos kvinnliga studenter som överväger en forskarkarriär.


Om våld och kön
Hur kommer det sig att olika våldshandlingar uppfattas olika beroende på förövarens och offrets kön? Den frågan ligger i centrum för etnologen Gabriella Nilssons forskning.
Berättelsen som grund för mobilisering
I kampanjer på digitala plattformar som kretsar kring sexuellt våld står det personliga vittnesmålet i centrum. I sin forskning studerar genusforskaren Lena Karlsson den självbiografiska berättelsens roll och vad som tycks krävas för att en kampanj ska lyckas nå en bred publik.Med sexualbrott i fokus
Antalet personer i Sverige som uppger att de utsatts för sexualbrott har ökat drastiskt under de senaste åren. I sin forskning undersöker Linnea Wegerstad vid Juridiska institutionen hur synen och definitionen på sexualbrott förändrats sedan den moderna straffrättens framväxt.

Aktiviteter, utbildningar och andra initiativ

Mentorsprogram för ökad jämställdhet
Med start 2016 har Lunds Universitet centralt fördelat medel för att stimulera jämställdhetsarbetet på två områden: en jämn könsfördelning bland professorer samt föra arbetet framåt för lika villkor och mot diskriminering. I detta arbete har Medicinska fakulteten och LUCSUS bland annat valt att satsat på att förbättra kvinnors möjligheter till akademisk karriär genom att starta mentorsprogram.

”Vi vill inte användas för ’pinkwashing’”
Nätverket HBTQ-LU samlar anställda från alla hörn av Lunds universitet. Utöver att utgöra en plattform gemenskap arbetar en även för att universitetet ska bli en mer inkluderande plats för såväl personal som studenter. ”En måste vara beredd på att möta motstånd”
Verktygslådor för lärare, genusintegrerade mentorsprogram och en allt matigare hemsida. Naturvetenskapliga fakulteten satsar på bred front för att utveckla och integrerar sitt jämlikhetsarbete.
Ny kurs sätter metoo i fokus
Hur kan metoo-uppropet användas som ett exempel för att belysa olika gruppers strävan efter erkännande? Denna fråga står i rampljuset i en ny distanskurs vid Lunds universitet som lockat till sig många studenter.
Nätverk ger forskare luft under vingarna
Women IN Great Sciences (WINGS) har sedan starten 2003 utvecklats till ett tvärvetenskapligt nätverk som samlar 350 kvinnliga – och även en del manliga – forskare från Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och LTH. Syftet är att stötta kvinnliga forskare och arbeta för ökad jämställdhet inom akademin.


”Nu kan vi inte göra fler rapporter”
Skapa tryggare anställningar, samla den existerande kunskapen och arbeta med tydligare målbilder. Det är några av förslagen som läggs fram i en ny rapport kring könsobalansen inom akademin. 
Lunds studentkårer efterfrågar mer kunskap kring sexuella trakasserier.
Under 2019 satsar Lunds studentkårer (LUS) på att utveckla sitt förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. 
Spelet som får deltagarna att diskutera diskriminering
Sexuella trakasserier är en av de sex former av diskriminering som är förbjudna i diskrimineringslagen. I det så kallade ”Diskrimineringsspelet” får anställda vid Lunds universitet möjligheten att undersöka och diskutera kring risken för att olika former av diskriminering ska inträffa på deras arbetsplats.


Thomas Brage

”Utbildning i anti-diskriminering borde vara obligatoriskt”
Vid Lunds universitet utbildas alla anställda i att släcka bränder, trots att dessa nästan aldrig inträffar. Eftersom olika former av diskriminering inträffar avsevärt oftare anser Tomas Brage, fysikprofessor med långtgående engagemang i jämställdhetsfrågor, att utbildningar som syftar till att motverka trakasserier borde ges en högre prioritet.Kampanjen ”Det är aldrig okej” lanseras på LTH
”Det är aldrig okej”. Så heter LTH:s kampanj som man i slutet av mars lanserade tillsammans med Teknologkåren för att adressera sexuella trakasserier.