”En måste vara beredd på att möta motstånd”

Ragnhild Möller, arbetsmiljösamordnare på naturvetenskapliga fakulteten, är en av de drivande krafterna bakom fakultetens breda jämställdhetsarbete.

Verktygslådor för lärare, genusintegrerade mentorsprogram och en allt matigare hemsida. Naturvetenskapliga fakulteten satsar på bred front för att utveckla och integrerar sitt jämlikhetsarbete.

Vid naturvetenskapliga fakulteten innebär lika villkor bl.a. jämlikhet, jämställdhet, mångfald, likabehandling och tillgänglighet. Fakulteten håller just nu på med ett utvecklingsarbete för att integrera perspektiv som gäller lika villkor i utbildningen.
– Arbete med lika villkor och jämställdhet har ofta utförts som avgränsade projekt med begränsad räckvidd. Nu vill vi integrera det i utbildningen inom fakulteten så som det bör göras, berättar Ragnhild Möller, arbetsmiljösamordnare på naturvetenskapliga fakulteten, som även koordinerar lika villkorssatsningar.

Utvecklingsarbetet har initierats av Karin Hall, prodekan för grundutbildningen på fakulteten, och en arbetsgrupp som tar fram ett nytt kvalitetssäkringssystem för utbildningen. Tanken är att det inom fakultetens utbildningar ska förmedlas en medveten hållning till lika villkor. Målsättningen är att studenternas förmåga att identifiera och kritiskt analysera ämnesintegrerade frågor som gäller lika villkor ska fördjupas under utbildningen. Bland annat jobbar arbetsgruppen med att ta fram en verktygslåda för lärare och studenter som stöd för att integrera lika villkor i undervisning och lärande. 
– Planen är att det ska finnas en högskolepedagogisk kurs för lärare färdig till hösten, säger Ragnhild Möller. 

Internationella samarbeten
Fakulteten är en av de på universitetet som har lägst andel kvinnliga professorer (26 procent). Men det är också en av de fakulteter som under lång tid har arbetar konsekvent och fokuserat på jämställdhetsfrågor. Ragnhild Möller säger dock att siffrorna inte är det som driver fakulteten framåt: 
– Vi jobbar medvetet med att få upp frågorna på agendan och diskutera i olika fora kontinuerligt. Vi försöker också sprida kunskap om arbetssätt som gör skillnad via ”best practice” från andra universitet i Europa, som har kommit längre än vad vi har. Att göra rätt insatser, försöka påverka och förändra akademin för att få en hållbar jämställdhet är vårt viktigaste mål.

Några av de saker som hon särskilt vill lyfta fram är att fakulteten 2016 initierade en internationell konferens i samarbete med LERU-universiteten (League of European Research Universities) som hölls i Lund. Denna konferens blev startskottet för ett erfarenhetsutbyte och konferensen hålls sedan dess vartannat år. Genom dessa kontakter och samarbeten som konferenserna genererat har kunskap spridits på workshops och seminarier till anställda men också specifikt till ledningen vid naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och LTH. 

Mentorsprogram med genus i fokus
Under 2018 initierades också ett genusintegrerat mentorprogram för yngre forskare. Programmet går ut på att identifiera hinder i akademin kopplat såväl till genus som till andra diskrimineringsgrunder. Mentorer och adepter arbetar tillsammans med att identifiera strukturer som kan utgöra hinder i karriären och försöker hitta lösningar på problemen, så att akademin på sikt kan förändras. Adepterna får i uppdrag att formulera några rekommendationer till fakultetsledningen. Första omgången av programmet avslutas i mitten av juni. 

Redan i början av 2000-talet startade fakulteten mentorprogram som initierades av dåvarande dekan Torbjörn von Schantz. Dessa satte tidigt frågan på agendan och har lett till många olika initiativ, bland annat nätverket WINGS – Women IN Great Sciences.

Fakulteten arbetar också medvetet med breddad rekrytering för såväl studenter som anställda. För att få med studenter från studieovan bakgrund, har fakulteten bland annat ett samarbete med Hvilans folkhögskola som ger ett basår i naturvetenskapliga ämnen. Vid olika anställningsärenden finns jämställdhet med som en viktig aspekt och fakultetens valberedning ställer medvetet frågor till kandidater som kopplar an till olika former av ”bias”. Från hösten planeras i samarbete med LERU ett projekt för ”bias-observatörer”, som för ett antal olika tjänstetillsättningar ska granska hela processen.

Sedan mitten av 2000-talet ges också regelbundet workshopen ”Se människan” för medarbetare och studenter. Fokus ligger på att utifrån idéer om diskriminering och härskartekniker diskutera vad en kan göra för att bryta tystnadskulturer.

Matig hemsida
Ett annat nytt projekt är att hitta en metod för ”biasfria” studentvärderingar. Detta görs i samarbete med studentkåren, samhällsvetenskapliga fakulteten samt HT-fakulteterna.

Naturvetenskapliga fakulteten har också sedan flera år tillbaka en ovanligt uppdaterad och kunskapsrik hemsida som har som syfte att ge stöd åt de medarbetare som önskar öka sin kunskap kring genus, jämställdhet och lika villkor. Där finns både föreläsningar, litteratur och verktyg av olika slag. Fakultetens arbete med jämställdhet och lika villkor sker alltså på flera fronter. 
– En får aldrig ge upp utan måste hålla ångan uppe. Och att en möter motstånd måste en vara beredd på, säger Ragnhild Möller avslutningsvis. 

Text: Katarina Billing