Kampanjen ”Det är aldrig okej” lanseras på LTH

Elisabet Gersbro-Bülow och Bodil Ryderheim i LTH:s Likabehandlingsgrupp är initiativtagare till kampanjen ”Det är aldrig okej”.    

”Det är aldrig okej”. Så heter LTH:s kampanj som man tillsammans med Teknologkåren lanserade i slutet av mars för att adressera sexuella trakasserier. 

En enkät genomförd 2018 av Teknologkåren vid LTH visar att sexism och sexistiska uttryck var de vanligaste formerna av trakasserier, men även fysiska trakasserier var vanligt förekommande. I fritextsvaren återfinns flera exempel på sexuellt ofredande och grova sexuella kränkningar där kvinnan hålls fast och tvingas till sexuella handlingar. De flesta av trakasserierna förekommer studenter emellan men det finns också exempel på trakasserier från lärare. I LTH:s psykosociala studie-och arbetsmiljörapport från 2018 finns flest fritextsvar, flera sidor med exempel, vad gäller lärares kränkningar.
– Kårenkäten gör oss bestörta. Med kampanjen ”Det är aldrig okej” vill vi jobba proaktivt och markera vilken typ av beteenden som inte är okej, men också uppmärksamma för de personer som trakasserar att det inte är acceptabelt att bete sig såhär, säger Maria Gunnarsson, kårordförande på Teknologkåren vid LTH.  

Tekonologkårens ordförande Maria Gunnarsson säger att de är bestörta över de trakasserier som enligt den genomförda enkäten förekommer vid LTH.

Posterkampanj
Kampanjen ”Det är aldrig okej” består av sju olika posters som kommer att sättas upp på LTH:s 317 toaletter. Teman för dessa är: övergrepp, ”komplimang”, stalking, oönskade kommentarer, lagar och regler för internet, symboler (avser kränkande bilder och metaforer tex) och sexuella närmanden. På alla posters finns en kort fallbeskrivning som beskriver faktiska situationer som kvinnorna i likabehandlingsgruppen på LTH har fått sig till livs av olika studenter. Oftast är fallet en kombination av flera olika personers berättelser och alla personer är avidentifierade. 

Vill bli en ögonöppnare
Kampanjen genomfördes första gången mellan 2014 och 2015. Nu tyckte arbetsmiljösamordnare Bodil Ryderheim och Studentservice avldeningschef Elisabet Gersbro-Bülow, som båda ingår i LTH:s Likabehandlingsgrupp tillsammans med Wiveca Axner och Åsa K Nilsson, att det är dags att sätta ljus på frågorna igen. Presidiet höll med och teknologkåren ville också vara med på kampanjen. 
– Det är inte okej att våra tjejer ska behöva vara med om sådana här saker alls, säger Bodil Ryderheim. 
– Det är oroväckande om detta är en norm i vissa miljöer. Vi hör exempel på att tjejerna förväntar sig att det ska vara såhär och därför inte protesterar. Så vi hoppas att våra posters ska bli en ögonöppnare och att kåren ska ordna föreläsningar och aktiviteter som adresserar detta. Och att vi i personalen också ska prata om detta, både i kafferum samt mera systematiskt, till exempel genom utbildningsinsatser, säger Elisabet Gersbro-Bülow.

Få utsatta vänder sig till universitetet
Sedan början av 2000-talet har likabehandlingsgruppen adresserat alkoholkonsumtion (vilket bland annat lett till en alkoholfri uppropsdag), haft HBTQ-dagar samt anordnat värdegrundsföreläsningar under den akademiska mottagningsveckan för de nyantagna studenterna. Allt i syfte att försöka förebygga förekomsten av diskriminering och sexuella trakasserier.  

Exempel från fritextsvaren i enkäten som Teknologkören genomförde under 2018.

Enligt den psykosociala studie-och arbetsmiljörapporten vet de flesta svarande vart de ska vända sig om de blir utsatta. Maria Gunnarsson berättar också att kåren har en sida på nätet där en kan rapportera missförhållanden, antingen med namn eller anonymt. Genom denna sida, men också genom sektionernas likabehandlingsombud, får kåren reda på en del av det som sker. 

En oroande faktor i sammanhanget, menar både Teknologkårens enkät samt Likabehandlingsgruppen, är dock att väldigt få av de som trakasserats vill vända sig till universitetet. De få som gör det uppmuntras att anmäla händelsen. 
– Och om de sedan väl anmäler så lägger ofta polisen ned ärendet. Så det kan kännas både svårt och ensamt för den som blivit utsatt, säger Bodil Ryderheim.

Ett exempel på en av de sju posters som ingår kampanjen.

Text + Bild: Katarina Billing