Mentorsprogram för ökad jämställdhet

Emily Boyd, Karin Steen, Charlotta Kjöllerström och Ann Åkerman från LUCSUS, vars mentorsprogram för yngre forskare drog igång i maj.

Med start 2016 har Lunds Universitet centralt fördelat medel för att stimulera jämställdhetsarbetet på två områden: en jämn könsfördelning bland professorer samt föra arbetet framåt för lika villkor och mot diskriminering. I detta arbete har Medicinska fakulteten och LUCSUS bland annat valt att satsat på att förbättra kvinnors möjligheter till akademisk karriär genom att starta mentorsprogram.

Fram till i mars 2019 hade drygt sju miljoner delats ut till olika fakultetsprojekt för att långsiktigt stimulera en jämn könsfördelning bland professorer. Av de sju fakulteter  som sökt och fått medel ligger Medicinska fakulteten i topp med omkring 2,2 utdelade miljoner. Dessa har bland annat gått till ett mentorsprogram för seniora forskare med fokus på genus, som bedrevs i två omgångar mellan 2017 och 2019.
– Jag och Karin har båda suttit i Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen som representanter för våra respektive institutioner. Andelen kvinnliga professorer på fakulteten är generellt väldigt låg, och det fanns inget karriärstödprogram för docenter och forskare som befinner sig under det berömda glastaket. När vi fick reda på att det fanns centrala medel att söka för att jobba med dessa frågor skrev vi ihop en ansökan och började samarbeta med en konsult, säger Ulrica Englund Johansson, docent och forskare i oftalmologi, som ansvarade för programmet tillsammans med Karin Stenkula, docent och forskarassistent inom glukostransport och proteintrafficking. 

Incitament till förändring
Programmet bestod av en samling moduler – både för adepter och mentorer – som fokuserade på teman som nätverkande, ledarskapsutmaningar och möjligheter som kvinna i akademin. Mellan de gemensamma träffarna fick deltagarna även sätta upp sina egna målbilder och arbeta gentemot dessa tillsammans med sin tilldelade mentor. När deltagarna reflekterade över sina utmaningar framkom det att många uppfattar sig som väldigt ensamma i sin situation.
– I jämförelse med män får kvinnor dessutom ofta andra icke-forskningsrelaterade uppdrag på fakulteten, till exempel undervisning och administrativt arbete. Fler män kan renodlat satsa på sin forskning. Något som vi upplevde som intressant var att många kliniker, även om de är chefer, kan känna sig ensamma och utlämnade när det kommer till forskning, säger Karin Stenkula.
Responsen från deltagarna i de två programmen har varit väldigt positiv, och bland de som deltog i den första omgången fick fler än hälften en läraranställning under programmets gång. 
– Att söka till ett sådant här program kan också bli en motivation för att ta tag i sin egen situation, ett incitament till förändring, säger Karin Stenkula.

Karin Stenkula och Ulrica Englund Johansson på Medicinska fakulteten var de drivande krafterna bakom mentorprogrammet för seniora forskare med fokus på genus.

Stöd för tvärvetenskapliga forskare
Även mentorsprogram som riktar sig till yngre forskare har under de senaste åren tilldelats finansiering med centrala medel. Ett sådant är det nystartade mentorsprogrammet vid Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), som finansieras via Universitets särskilda verksamheter (USV). Här är målgruppen unga forskare som för några år sedan blev färdiga med sin doktorsavhandling. 
– Under doktorandtiden har man både en handledare och en doktorandgrupp, vilket du ofta inte har när du inleder din post doc. Eftersom våra forskare kommer från hela världen och dessutom arbetar tvärvetenskapligt så ville vi ge dessa en extra hjälp att hitta en karriärväg inom universitetet, säger Emily Boyd, föreståndare och professor i sustainability studies vid LUCSUS.

I de psykosociala enkäterna som genomförts vid institutionen har det funnits en efterfrågan från flera unga forskare på att starta ett mentorsprogram. Liksom programmet vid Medicinska fakulteten består LUCSUS upplägg, utöver möten mellan mentorer och adpeter, av moduler som riktar sig både till adepter och mentorerna. Adepterna träffas tre heldagar och tre halvdagar, medan mentorerna träffas två halvdagar under ett års tid. Nio stycken unga forskare deltar i programmet, som hade sin första träff i mitten av maj.
– Mentorerna får olika slags ledarverktyg under programmets gång. Vi har fokus på genus och intersektionalitet och olika verktyg för att ta sig framåt i sin forskarkarriär, säger Charlotta Kjöllerström, som är projektkoordinator för mentorsprogrammet.

Text: Axel Vikström
Bild: Axel Vikström och Katarina Billing


Fakta:
Tills i mars 2019 har drygt 7 miljoner delats ut till olika fakultetsprojekt för att långsiktigt stimulera en jämn könsfördelning bland professorer. Totalt har sju fakulteter sökt och fått medel. Medicinska fakulteten ligger i topp med cirka 2,2 utdelade miljoner. Den fakultet som har lägst andel kvinnliga professorer på universitetet, nämligen Lunds tekniska högskola, LTH, har sökt och tilldelats minst pengar med enbart 400 000 utdelade kronor fördelat på sammanlagt tre projekt. Naturvetenskapliga fakulteten, som ligger näst lägst i sifferligan vad gäller andel kvinnliga professorer, har sökt pengar för dubbelt så många projekt och fått totalt omkring 1,6 miljoner. Några av dessa projekt beskrivs i artikeln gällande Naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsarbete här på Tellusbloggen.

En andra del av universitetets arbete att stimulera en jämn könsfördelning bland professorer innefattar universitetsgemensamma medel för finansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön (tidigare kallade Hedda Andersson gästprofessurer).  Totalt har 51 sådana gästprofessurer fått medel för totalt drygt 37 miljoner. Naturvetenskapliga fakulteten har tilldelats medel för dubbelt så många gästprofessurer, 16 stycken, som den som kommer tvåa av fakulteterna, nämligen Ekonomihögskolan (8 stycken). LTH har fått medel för totalt 5 stycken gästprofessurer, varav en gemensamt med Medicinska fakulteten. 

Vad gäller universitetets arbete för att föra arbetet framåt mot diskriminering och för lika villkor så har totalt cirka 1,3 miljoner delats ut till ca 25 projekt. Här ligger LTH som andra i topp med sex projekt till en summa av 213 000 efter Humanistiska och Teologiska fakulteterna som fått ca 217 000. Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Musikhögskolan har också fått ungefär lika mycket pengar, drygt 200 000 kronor. 

Sista ansökningsdag 2019 för de olika pengapotterna var siste maj för gästprofessurerna samt oktober/november för de övriga medlen. Annonsering av inbjudningarna sker bland annat på denna sida.