”Nu kan vi inte göra fler rapporter”

– Om en är intresserad av ett jämställt samhälle så måste en ta tag i detta, säger Rebecca Selberg. Tillsammans med en forskarkollega har hon tagit fram den tillämpningsfokuserade rapporten som syftar till att föreslå åtgärder för att komma till rätta med könsobalansen på Lunds universitet. 

Skapa tryggare anställningar, samla den existerande kunskapen och arbeta med tydligare målbilder. Det är några av förslagen som läggs fram i en ny rapport kring könsobalansen inom akademin. 

Hösten 2018 utkom rapporten ”Att komma till rätta med könsobalans i akademin: Vad kan Lunds universitet göra?”. Fyra nyckelområden identifieras: Läckande pipelineinkludering eller icke-inkludering i nätverkmeritvärdering och skattning av kompetenssamt lönestruktur och tilldelning av forskningsmedel

I rapporten listas många konkreta förslag på åtgärder för forskarutbildnings-, postdoktor-, docent- samt professorsfasen på den akademiska karriärstegen. Rapporten grundas på tidigare forskning på ämnet samt ett tiotal intervjuer med fakulteternas dekaner, diverse förändringsagenter runt om på universitetet samt medlemmar i universitetets Jämställdhets- och likabehandlingsråd. 

Tryggare docentanställning
Genusvetenskapsforskaren Rebecca Selberg, som skrivit rapporten tillsammans med kollegan Terese Anving, tycker själv att det viktigaste för att öka andelen kvinnliga professorer är att fokusera på docentfasen. 
– Om syftet är att få kvinnliga professurer så är det viktigaste att satsa på biträdande universitetslektorat, så kallade BUL-tjänster. Dessa ger forskaren möjligheten att utan press få bygga upp sin forskningsprofil, samt utveckla de kontakter och samarbeten en påbörjade som doktorand eller postdok, säger hon.

Passivitet och misstro
Intervjuerna i rapporten visar att fakulteterna i de flesta fall intar ett passivt förhållningssätt till frågor kring könsobalans. Organisationerna vet hur problemet skapas och återskapas, men har svårt att se vilka strategier som finns tillgängliga för att förändra sina rutiner. I ett utdrag ur rapporten kan en dessutom läsa att ”Intervjuerna ger också vid handen att det finns ett motstånd, inte bland dekaner, men ute på institutioner, mot att arbeta med jämställdhetssatsningar. Det finns också en misstro mot satsningar som explicit syftar till att gynna underrepresenterat kön.”
– Om en är intresserad av ett jämställt samhälle så måste en ta tag i dessa frågor, säger Rebecca Selberg.

Skadar forskningen
Hon säger vidare att institutionerna måste tänka förbi sin egen organisation och istället se till att det egna ämnesområdet får fler kvinnliga professorer på det nationella planet. Vi bör dessutom sluta tro att det är givet, eller till och med positivt, att det finns så stor anställningsotrygghet och press på forskare idag. 
– 42 procent av universitetets personal har osäker finansiering. Det är skadligt för forskningen, eftersom vi vet att forskare behöver tid och ro för att tänka. Vi vet också att de som slås ut vid osäkrare anställningsformer framför allt är kvinnor.

Som ett föredöme lyfter Rebecka Selberg fram Juridiska fakulteten, där de systematiskt arbetat för att få till jämställda siffror genom att uppmuntra kvinnor att söka doktorandtjänster.
– Det viktiga är att få kvinnor att förstå att detta kan vara en karriär för dem.

Efterfrågar samlad kunskapsbas
Under sitt arbete med frågor om jämställdhet inom akademin har Rebecca Selberg slagits av att det finns en massa tankar och kunskap om dessa frågor på Lunds universitet. Men att detta inte alltid samlas, systematiseras och sätts i verket. Därför föreslår hon att universitetet borde skapa en hemsida där alla rapporter och artiklar som berör området samlas. Med jämna mellanrum, till exempel vart femte år, kunde en göra en metaanalys över vilka förändringar och dokumentation som tillkommit.
– Universitet behöver en tydlig strategi för att nå dit. Nu kan vi inte göra fler rapporter.

Utdrag på förslag på åtgärder som rapporten listar (tagna från sid 18):

Text + Bild: Katarina Billing

Läs också:
”Utbildning i anti-diskriminering borde vara obligatoriskt”
”Lunds studentkårer efterfrågar mer kunskap kring sexuella trakasserier”