Tellus preliminära resultat – sexuella trakasserier förekommer på Lunds universitet 

Var fjärde kvinna som svarat på Tellusenkäten och sju procent av männen har någon gång under sin anställning vid Lunds universitet utsatts för sexuella trakasserier. Oftast har det skett i universitetets lokaler och i de flesta fall har de utsatts av en annan anställd. Bland studenterna är siffrorna något högre men de sexuella trakasserierna har oftast skett i studiesociala sammanhang och mellan studenter.  

De preliminära resultaten från Tellus kunskapsunderlag presenterades under onsdagen 12 februari för anställda och studenter. Förutom projektledare Anette Agardh och övriga i projektgruppen deltog rektor Torbjörn von Schantz, förvaltningschef Susanne Kristensson samt personaldirektör Ann Silbersky Isaksson vid presentationen. Resultaten visar att det förekommer sexuella trakasserier på Lunds universitet.  

Under hösten 2018 och våren 2019 genomförde Tellusprojektet 61 individuella intervjuer och 22 fokusgruppsdiskussioner tillsammans med anställda, doktorander och studenter vid Lunds universitet. Under senhösten/vintern 2019 skickades en enkät till alla verksamma vid universitetet som besvarades av drygt 2700 anställda (inklusive doktorander) och 9700 studenter vilket ger en svarsfrekvens på 34 respektive 32 procent.  

Sexuella trakasserier bland anställda 

  • Av de anställda som svarat på enkäten uppger var fjärde kvinna att hon varit utsatt för sexuella trakasserier någon gång under sin anställning vid Lunds universitet. Cirka 7 procent av männen har uppgett det samma.

  • Sjutton procent av kvinnorna och drygt 4 procent av männen som svarat på enkäten uppgav att de varit utsatta för sexuella trakasserier vid Lunds universitet under de senaste tre åren.

Ungefär två tredjedelar angav att trakasserierna skett i universitetets lokaler, 28% uppgav att de skett i andra lokaler men i samband med arbetsrelaterade aktiviteter och 9% på annan plats. Förövaren angavs i majoriteten av fallen vara en annan anställd (65 procent), doktorand (9 procent), extern person (19 procent) eller student vid Lunds universitet (8 procent). Flera alternativ kunde väljas. 

Sexuella trakasserier bland studenter 

  • Av studenter som svarat på enkäten uppgav 27 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att de utsatts för sexuella trakasserier i samband med sina studier eller i studentlivet vid Lunds universitet. 

  • Sjutton procent av kvinnorna och 6 procent av männen som svarat på enkäten uppgav att de varit utsatta för sexuella trakasserier i samband med sina studier eller i studentlivet under de senaste tre åren. 

Drygt två tredjedelar av studenterna uppgav att trakasserierna skett i studiesociala sammanhang, en fjärdedel i universitetets lokaler och 10 procent i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Förövaren var i de allra flesta fall (83 procent) en annan student, i 8 procent av fallen en anställd eller doktorand och i 5 procent av fallen en person de mött i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Fler alternativ kunde väljas. 

Behov av utvecklade stödstrukturer i verksamheten
Antalet registrerade anmälningar vid Lunds universitet är lågt i förhållande till resultaten i enkäten. Anledningarna till det kan vara många, till exempel att alla händelser inte anmäls eller att ärendena hanteras i den miljö där de inträffat utan att dokumenteras. Det kan också bero på att anställda och studenter är osäkra över vad som är sexuella trakasserier och när det är befogat att berätta för någon ansvarig chef eller verksamhetsföreträdare. I de intervjuer och gruppdiskussioner som ligger till grund för enkäten har bland annat osäkerheten kring vad man kan och bör göra lyfts.   


Av gruppdiskussionerna har det även framkommit att chefer på olika nivåer efterfrågar mer stöd och tydligare strukturer för att professionellt kunna hantera ärenden som rör sexuella trakasserier.  

Organisationens förmåga att professionellt hantera ärenden är en grundläggande förutsättning för det fortsatta förebyggande arbetet vid universitetet. Om sexuella trakasserier inte hanteras korrekt och förekomsten av sexuella trakasserier inte synliggörs riskerar detta att bli svårlösliga arbetsmiljöproblem eller problem i studiemiljön som kan leda till psykisk ohälsa eller att anställda eller studenter väljer att lämna Lunds universitet, säger Anette Agardh, projektledare för Tellus. 

Lunds universitets fortsatta arbete
Lunds universitet arbetar systematiskt och långsiktigt med att skapa goda arbets- och studievillkor. Med Tellus har vi fått ytterligare kunskap för att förstå förekomsten av sexuella trakasserier vilket i sin tur ger större möjligheter att identifiera välgrundade och förebyggande åtgärder, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.  


Universitetet kommer att, tillsammans med Tellus, arbeta vidare med förslag på åtgärder och utvecklingsinsatser för de befintliga stödstrukturer som vuxit fram de senaste åren. Universitetet har stora utvecklingsmöjligheter, men det är viktigt att resurser och insatser görs medvetet, kunskapsbaserat, i rätt form och på rätt plats i organisationen. 

Tellus arbetar vidare
Under våren kommer Tellus forskare att fortsätta analysera det material som samlats in via intervjuer, gruppdiskussioner och enkät. Fler resultat kommer att släppas när analyserna är klara.

februari 13, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade