”Universitetet och studentlivet kan lära mycket av varandra”

Olivia Östlin
Olivia Östlin, studentrepresentant i Statsvetenskapliga institutionens jämställdhets- och likabehandlingsgrupp, var en av krafterna bakom temadagen om sexuella trakasserier som arrangerades i slutet av april.

Den 25 april deltog representanter från Tellus-projektet vid evenemanget ”Sexual harassment and discrimination at Lund University”. Temadagen arrangerades av Statsvetenskapliga institutionen tillsammans med studenter från Samhällsvetarkåren.
– I dag kommer vi inte att lösa dessa problem, men genom att diskutera, problematisera och dela med oss av våra erfarenheter så skapar vi ett medvetande kring sexuella trakasserier och diskriminering. Genom att skärpa våra ögon kommer vi stegvis att bli bättre rustade för att både observera och agera, sade Björn Badersten, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen, i sitt välkomsttal.

Studentrepresentanten Olivia Östlin konstaterade att dagens tema inte är särskilt muntert, men att det är viktigt vi alla får mer utbildning kring dessa frågor.
– När vi började planera evenemanget diskuterade olika typer av förtryck som finns, och eftersom vi är intresserade av Tellus-projektet så valde vi att fokusera på sexuella trakasserier och diskriminering. Detta är frågor som diskuteras mycket, både privat, på min utbildning och i jämställdhetsgruppen på institutionen.

Tellus projektledare Anette Agardh presenterade bakgrunden till Tellus-projeket.

Dagen inleddes med att Tellus projektledare Anette Agardh presenterade bakgrunden till projektet med betoning på hur projektet vill stärka det preventiva arbetet mot sexuella trakasserier genom att arbeta kunskapsbaserat. Detta är en av orsakerna till att projektet valt att inleda med kvalitativa intervjuer som sedan ligger till grund för enkäten som i höst skickas ut till alla anställda, doktorander och studenter vid universitetet.
– Vår ingång i projektet är att om vi ska kunna stärka det förebyggande arbete som redan görs så behöver vi förstå problematiken och inhämta kunskap vid just Lunds universitet – kunskap som idag finns hos våra medarbetare, doktorander och studenter. Det rör sig om komplicerade frågor och därför valde vi att inleda med att få en fördjupad förståelse för ämnet genom intervjuer och gruppdiskussioner, en förståelse som nu varit värdefull när vi utformat enkäten, sade hon.
– Jag är stolt över att vårt universitet satsat på ett kunskapsbaserat och långsiktigt arbete, där vi tar ett helhetsgrepp som sträcker sig från kunskapsinhämtning till implementering och även utvärdering av det arbete som genomförs.

Presentationen lyfte även fram Tellus-projektets koppling till studentlivet. Eftersom studentaktiviteter som äger rum på kvällar och helger är så nära ihopkopplat med vardagen på universitetet har Tellus i dialog med Lunds universitets studentkårer (LUS) börjat ta fram en plan för hur sexuella trakasserier i studentlivet även ska kunna undersökas inom ramen för projektet. Studentorganisationerna som Tellus samverkar med har själva fått identifiera forskningsfrågor.
– Även om universitetet inte kan införa åtgärder på nationerna eller de andra delarna av studentlivet som formellt inte hör till universitetet så vill vi arbeta fram ett sätt för att inkludera studentlivet. Preliminärt ska detta projekt ledas av studenter med stöd från universitetet genom Tellus, sade Einar Elén, som är LUS representant i Tellus projektgrupp.

I paneldiskussionen som följde presentationen deltog (fr.v.) genusvetaren Maria Tonini, Einar Elén och Anette Agardh från Tellus projektgrupp samt statsvetaren Sara Kalm.

I paneldiskussionen som följde presentationen diskuterades bland annat svårigheterna med att tydligt definiera sexuella trakasserier och vikten att inkludera sexuella minoriteters och internationella studenters erfarenheter i forskningen. Förutom representanterna från Tellus deltog även statsvetaren Sara Kalm och genusvetaren Maria Tonini i diskussionen.
Efter sessionen sade studentrepresentanten Olivia Östlin att hon är glad över att Tellus-projektet tagit studentlivet i åtanke, och att hon hoppas på mer samarbete mellan studenterna och universitetet i dessa frågor.
– Bland mina vänner upplevs de flesta sexuella trakasserier och förtryck i studentlivet. Därför är det viktigt att börja diskutera frågorna, och jag tror att universiteten och studentlivet kan lära mycket av varandra.

Professor Annika Björkdahl ledde panelsamtalet på temat Sexuella trakasserier: Utmaningar för Framtiden där Mia Rönnmar (Dekan, Juridiska fakulteten), Christina Abdulahad (Ordf, LUS) och Fanny Nyström (Qurator, Malmö nation) deltog.

Under eftermiddagen fortsatte temadagen med fler presentationer och paneldiskussioner som ur olika perspektiv belyste universitets arbete mot sexuella trakasserier och möjliga vägar för att skapa en tryggare arbets- och studiemiljö för alla.

maj 23, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade